Portrait

Unsere Familie

Familie Baur

Ursula Baur-Nägel * 1960
Moritz Baur-Nägeli * 1960
Thomas Baur * 1991
Daniela Baur * 1993
Lilian Baur * 1995
Martin Baur * 1997